Nie znalaze interesujcego Ci produktu? Potrzebujesz wyceny materiaów na swój budynek?

Przejd do formularza>
<
Strona gwna arrow Katalog arrow Wedug Producentw arrow Danfoss arrow Zawory podpionowe c.o. Danfoss 
Katalog ofertowy Maginstal

Zawory podpionowe c.o. Danfoss


Do pobrania:      cenniki              instrukcje i katalogi            atesty i certyfikaty

 

- Automatyczne zawory podpionowe ASV-P, ASV-PV, ASV-I, ASV-M

Rczne zawory podpionowe MSV-I, MSV-M, MSV-F, MSV-C

- Reczne zawory podpionowe USV-I z moliwoci rozbudowy do automatycznych

- Ogranicznik przepywu AB-QM

 

Podstawym celem stosowania zaworów równowacych jest zrównowaenie instalacji grzewczych i wody lodowej. Zrównowaona instalacja umoliwia pozostaym elementom instacji, takim jak zawory równowace, grzejniki, nagrzewnice, belki chodzce prac w prawidowych warunkach. Efektem jest uzyskanie oczekiwanego komfortu cieplnego w pomieszczeniach uywanych do pracy lub do wypoczynku.
Danfoss oferuje automatyczne i rczne zawory równowacedla kadego rodzaju instacji: grzewczej, chodzcej lub ciepej wody uytkowej.  Zawory oprócz funkcji regulacyjnych uatwiaj diagnostyk i konserwacj instalacji centralnego ogrzewania i chodzenia.

Automatyczne zawory równowace

 
Równowaenie automatyczne to nowoczesna metoda zapewnienia optymalnej równowagi w caym pionie.

Seria zaworów ASV skada si z 2 automatycznych zaworów równowacych. Rónica pomidzy nimi polega gównie na tym, e zawór ASV-PV stabilizuje rónic cinie w zakresie od 5 do 25 kPa (zakres równowaenia dla zaworu ASV-PV PLUS wynosi 20-40 kPa), a zawór ASV-P umoliwia utrzymanie rónicy cinie na poziomie 10 kPa (nastawa fabryczna).
Zawory rczne to model ASV-I, a take zawór odcinajcy ASV-M.
Zawory ASV gwarantuj optymaln prac przy zmiennym obcieniu ukadu grzewczego lub chodzcego, a take daj moliwo przebudowy instalacji bez potrzeby jej ponownego równowaenia.
Zawory ASV s dostosowane do pracy w duych ukadach, przy znaczcych wahaniach cinienia pomidzy jego kracowymi punktami. Jednoczenie sprawdzaj si w równowaeniu ukadów o niskim cinieniu dyspozycyjnym i niewielkich wahaniach.

Dziki hydraulicznemu odcieniu grzybka zaworu, regulator moe pracowa przy duych cinieniach rónicowych.

 

 
>

ASV-I

ASV-I
Zawór z nastaw wstepn do ograniczania przepywu w pionie.
>

ASV-M

ASV-M
Zawór odcinajcy do montau na przewodzie zasilajcym.
>

ASV-P

ASV-P
Automatyczny zawór równowacy utrzymujcy sta rónic cinie w pionie na poziomie 0,1 bar (10 kPa)
>

ASV-PV

ASV-PV
Zawór równowacy utrzymujcy sta rónic cinie w pionie od 0,05 bar do 0,25 bar (5 kPa do 25 kPa) lub wersja Plus od 0,2 bar do 0,4 bar (20 kPa do 40 kPa).

Rczne zawory równowace

 
Rczne zawory równowace z nastaw wstpn s stosowane w równowaeniu hydraulicznym przepywu w instalacjach grzewczych i chodniczych.
Zawory MSV-I i MSV-F umoliwiaj ograniczenie przepywu, dziki czemu mog realizowa zadany maksymalny przepyw. Zawory posiadaj prost i zwart budow, co uatwia ich monta i eksploatacj.
Dziki dostpnym akcesoriom, zawory umoliwiaj pomiar rónicy cinie i przepywu w pionie.  

 

 
>

Rczne zawory równowace MSV-C

Rczne zawory równowace MSV-C
Zawór MSV-C jest przeznaczony do równowaenia przepywu w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych oraz c.w.u.
>

Rczne zawory równowace MSV-F2

Rczne zawory równowace MSV-F2
Zawory MSV-F2 s zaworami równowacymi stosowanymi do równowaenia przepywu w instalacjach grzewczych i chodniczych.
>

Rczne zawory równowace MSV-I

Rczne zawory równowace MSV-I
Zawór równowacy MSV-I umoliwia wykonanie nastawy wstpnej oraz odcicie pionu. Zawór jest dostosowany do montau na przewodzie zasilajcym.
>

Rczne zawory równowace MSV-M

Rczne zawory równowace MSV-M
MSV-M jest zaworem odcinajcym, stosowanym cznie z zaworem MSV-I.
MSV-M moe by wyposaony w kurek spustowy lub zczki pomiarowe.
 
 

Rczne zawory równowace USV z moliwoci rozbudowy do wersji automatycznej

 
Zawory USV preznaczone s do równowaenia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Powoduj one zrównowaenie instalacji przy staym obcieniu. Stosowane do rcznej regulacji przepywu. Umoliwiaj  prost rozbudow do wersji automatycznej (USV-PV), np. w przypadku, gdy w ukadzie wystpuj spadki dostaw ciepa, wahania temperatury lub powstaj szumy, spowodowane zmianami w instalacji.
Wród tej grupy produktów znajduj si zawory typu USV-I, USV-M oraz USV-PV
Zawór USV-I umoliwia wykonanie nastawy wstpnej oraz odcicie pionu. Zawór jest dostosowany do montau na przewodzie zasilajcym. Dziki opcji ograniczenia przepywu na zaworze moe by ustawiony maksymalny przepyw w pionie.
USV-M jest zaworem odcinajcym, przeznaczonym do montau na powrocie.
Automatyczny zawór równowacy USV-PV umoliwia utrzymanie staej rónicy cinie w pionie niezalenie od cinienia panujcego w instalacji. Zapewnia to waciwy rozdzia ciepa pomidzy poszczególne piony i eliminuje szumy powstajce przy przepywie

 

 
>

Zawór USV-I

Zawór USV-I
Zawór USV-I umoliwia wykonanie nastawy wstpnej oraz odcicie pionu. Dostosowany jest do montau na przewodzie zasilajcym.
>

Zawór USV-M

Zawór USV-M
USV-M jest zaworem odcinajcym, przeznaczonym do montau na powrocie. Istnieje moliwo rozbudowy zaworu USV-M do automatycznego zaworu równowacego USV-PV.

>

Czon regulacyjny PV do rozbudowy zaworu USV-M

Czon regulacyjny PV do rozbudowy zaworu USV-M
Automatyczny zawór równowacy USV-PV umoliwia utrzymanie staej rónicy cinie w pionie niezalenie od cinienia panujcego w instalacji. 
>

Zestawy USV

Zestawy USV
Zestawy USV skadaj si z zaworu USV-I oraz z zaworu odcinajcego USV-M.


 

Zawór regulacyjny, ogranicznik przepywu

 
Zawory AB-QM umoliwiaj uzyskanie zrównowaenia hydraulicznego instalacji poprzez automatyczne ograniczanie przepywu niezalenie od waha cinienia w instacji.
Dodatkowo zawór AB-QM po zastosowaniu napdu umoliwia zmian przepywu i regulacj temperatury.

 

 
>

AB-QM regulacyjne automatyczne wielofunkcyjne zawory równowace

AB-QM regulacyjne automatyczne wielofunkcyjne zawory równowace


 


  
Powered by Sigsiu.NET